تعاریف مهم اصطلاحات مختلف


بزرگراه:

راهی است که حداقل دارای دو خط عبور در هر طرف بوده و ترافیـک دو طـرف آن به وسیله موانع فیزیکی از هم جدا شده باشد و به طور معمـول دارای تقـاطع هـای غیـر همسـطح اسـت. بزرگراه می تواند تعداد معدودی تقاطع همسطح کنترل شده داشته باشد .

پلیس مدرسه:

دانش آموز آموزش دیده ای که بـا لبـاس ویـژه و تجهیـزات تعیـین شـده از طرف مسئولین مدرسه برای عبور ایمن دانش آموزان از عرض سواره رو راه ها مامور می گردد.

ترافیک:

آمد و شد وسایل نقلیه و اشخاص و حیوانات در راه ها.

ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع) :

ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع است .

توقف ممنوع:

توقف وسیله نقلیه ممنوع است، جز بـرای سـوار و پیـاده کردن، مشروط به استقرار راننده در پشت فرمان .

جاده :

راه خارج از شهر برای عبور و مرور .

جاده اصلی:

راهی است که در برخورد با راه دیگر به طور معمول عریض تر است و بـا نصـب علایم راهنمایی و رانندگی، اصلی تلقی می گردد .

جاده فرعی :

راهی که از راه اصلی منشعب شده و یا به آن می پیوندد و به طور معمـول کـم عرض تر است و با نصب علایم راهنمایی و رانندگی، فرعی تلقی می شود .

چراغ راهنما :

عبارت از چراغی است که راننده وسیله نقلیه بـه کـار مـی بـرد تـا بـه دیگـر استفاده کنندگان از راه اخطار نماید که راننده قصد تغییر جهت به راست و یا چپ، گردش و یـا توقـف را دارد .

حق تقدم عبور :

حق تقدم عبور: اولویت حق عبور وسیله نقلیه ای نسبت به وسایل نقلیه دیگر یا نسـبت بـه پیادگان و بالعکس .

خط ایست :

خط کشی عرضی است کـه در ورودی تقـاطع و بـه منظـور تعیـین مـرز توقـف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده بر سطح راه ترسیم می شود .

خیابان :

راه عبور و مرور در محل سکونت و فعالیت مردم که عرض آن بیش از 6 متر باشد .

خیابان اصلی :

راهی است که در برخورد با راه های دیگر، عرض سواره روی آن بیشتر اسـت و یا با نصب علایم راهنمایی و رانندگی، اصلی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت راسـت راه دیگـر قرار دارد .

خیابان فرعی :

راهی است که در برخورد با راه های دیگر، عرض سواره روی آن کمتر اسـت ویا با نصب علایم راهنمایی و رانندگی، فرعی تلقی شده و در غیر این صورت در سمت چپ راه دیگر قـرار گرفته باشد .

راه :

راه: عبارتست از تمامی سطح خیابان، جاده، کوچه و کلیه معـابری کـه بـرای عبـور و مـرور
عموم اختصاص داده می شود .

گواهی نامه بین المللی رانندگی :

گواهی نامه ای است که بـه اعتبـار گـواهی نامـه داخلـی
طبق مفاد قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علائم راههـا - مصوب 1354- توسط راهنمایی و رانندگی صادر می گردد و مدت اعتبار آن یک سال می باشد.

گواهی نامه رانندگی :

اجازه نامه برای رانندگی وسایل نقلیه که از طـرف راهنمایی و رانندگی به نام افراد صادر می شود.

راه های شریانی درجه یک :

معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها به جـا بـه جایی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می شود. ایـن معـابر ارتبـاط بـا راه هـای بـرون شـهری را تـامین می نمایند. راه های شریانی درجه یک بر اساس نحوه کنترل دسترسی تقـاطع هـا بـه دو گـروه آزادراه و بزرگراه تقسیم می گردند که ضوابط اجرایی آنها را شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیـین می نماید .

راه های شریانی درجه دو :

معابری هستند که در طراحی و بهره برداری از آنهـا بـه جـا بـه جایی و دسترسی وسایل نقلیه موتوری برتری داده می شود. برای رعایت ایـن برتـری حرکـت پیادگـان از عرض خیابان کنترل می شود. راه های شریانی درجه دو شبکه اصلی راه های شهری را تشکیل می دهنـد که ضوابط اجرایی آنها را شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تعیین می نماید و عبارتند از:

الف - شریانی اصلی :

راهی است که ارتباط بین خیابان های جمع و پخش کننـده و بزرگـراه هـا را
برقرار می کند. در این معابر فاصله های بین تقاطع ها نسبت به بزرگراه ها کمتر است.

ب - شریانی فرعی (خیابان جمع و پخش کننده) :

راهی است که ارتباط بین خیابان هـای محلـی و خیابان های شریانی اصلی را برقرار می کنند. در این خیابان ها محل عبور عابران پیـاده از عـرض خیابـان باید مشخص باشد.

معابر محلی :

معابر محلی: راه هایی هستند که در طراحی و بهره برداری از آنها نیازهـای وسـایل نقلیـه و عابران پیاده، با اهمیت یکسان در نظر گرفته می شود و ارتباط بین کوچه ها و خیابان های شریانی فرعی را برقرار می کنند .

معاینه فنی :

بازدید ظاهری و آزمایش های فنی برای تشـخیص اصـالت خـودرو و سـنجش میزان سلامت فنی، ایمنی و زیست محیطی وسیله نقلیه .

نقص فنی :

هر نوع نقصان یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کـاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد مجاز گازهای آلاینده هوا و یا آلودگی بیش از حد مجاز صدا گردد.

وسیله نقلیه :

وسایل موتوری و غیر موتوری و موتورسیکلت که برای جـا بـه جـایی انسـان وکالا در راه به کار می رود.

وسیله نقلیه غیر موتوری :

هر نوع وسیله نقلیه ای که نیروی محرکه آن از موتور نباشد .