سبقت


ــ رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از وسایل نقلیه ای را که در جهت آنان حرکـت مـی نمایند دارند، در محل های مجاز و در صورت لزوم پس از روشن کردن چراغ راهنما و یـا بـا دادن علامـت لازم تنها از سمت چپ آنها سبقت گیرند و پس از سبقت و طی مسافت کافی، بار دیگر بـا روشـن کـردن چـراغ راهنما و یـا با دادن علامت به طرف راست راه متوجه و در مسیر قبلی خود قرار گیرند بـه نحـوی که راه وسیله نقلیه ای که از آن سبقت گرفته شده بسته نشود یـا موجـب تصـادف نشـود. بـا وجـود ایـن سبقت گرفتن از طرف راست وسیله نقلیه ای که در حال گردش به چپ می باشد مجاز خواهد بود.

ــ مسیری که راننده می خواهد برای سبقت گرفتن وارد آن شـود بایـد تـا فاصـله دور و مطمئنی از طرف مقابل خالی از هرگونه وسیله نقلیه بوده و تفاوت سرعت بـین وسـیله نقلیـه او و وسـیله نقلیه جلویی برای سبقت کافی باشد تا به این ترتیب موجب به خطر انداختن خود و ترافیک سمت مقابل نشده باشد.

ــ رانندگان وسایل نقلیه ای که از آنها سبقت گرفته مـی شـود بایـد راه را بـرای وسـیله نقلیه ای که در حال سبقت گرفتن است باز کنند و بر سرعت خود نیفزایند.

ــ سبقت گرفتن در موارد زیر ممنوع است:

الف- در سرپیچ های تند و سربالایی که میدان دید راننده کم است.

ب- از50مترمانده به پیچها تا 50 متر پس از آن یا در تقاطع راهها یا در تقاطع راه آهن،مگـر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخته شده باشد.

پ- هنگامی که روشنایی و میدان دید به هر علت کافی نباشد.

ت- سبقت از وسیله نقلیه ای که خود در حال سبقت گرفتن است، مگر در راهی که به دلیل وجود سه خط عبور یا بیشتر، این عمل مجاز باشد.

ث- برای اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری.

ج- از 100 متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایـم، سـبقت مجاز شناخته شده باشد.

چ- در نقاطی که با نصب علایم ویژه سبقت گرفتن ممنوع اعلام شده باشد.

ح- هنگامی کـه وسـیله نقلیـه ای در فاصـله ای نزدیـک و غیـر ایمـن از روبـرو در حـال حرکـت می باشد.