تابلوهای انتظامی راهنمایی و رانندگی


علائم راهنمایی و رانندگی

به طور کلی به چهار دسته تقسیم میشوند
  • تابلوهای انتظامی راهنمایی و رانندگی
  • تابلوهای اخباری راهنمایی و رانندگی
  • تابلوهای محلی راهنمایی و رانندگی
  • تابلوهای اخطاری راهنمایی و رانندگی

علائم راهنمایی و رانندگی انتظامی به چه معناست ؟

علائم راهنمایی رانندگی انتظامی نوعی ممنوعیت و بازدارندگی را نشان میدهند این علایم اغلب به شکل یک دایره با نوار حاشیه ی قرمز رنگ میباشد از جمله علائم راهنمایی و رانندگی مهم که به شکل دایره با نوار حاشیه ی قرمز رنگ میباشند میتوان به علائم توقف ممنوع و ایستادن ممنوع و ... اشاره کرد

یک سری علایم انتظامی میباشند که به شکل دایره ای نمی باشند و به شکل هشت ضلعی مانند تابلو ایست به شکل مثلث روی یک راس نشسته علامت حق تقدم و ...

معمولا برخی از نمونه سوالات آیین نامه از بخش علایم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای انتظامی میباشد برای آمادگی و تسلط بر آزمون آیین نامه ی اصلی می توانید بسته ی صورتی دکتر رانندگی و برای تسلط بر آزمون آیین نامه ی مقدماتی می توانید بسته ی بنفش دکتر رانندگی را دانلود نمایید

تابلوهای انتظامی راهنمایی رانندگی علائم آیین نامه راهنمایی رانندگی تابلوهای راهنمایی رانندگی علائم راهنمایی رانندگی علائم انتظامی راهنمایی رانندگی تابلوهای انتظامی تابلوهای انتطامی رانندگی تابلوهای انتظامی رانندگی علائم راهنمایی رانندگی تابلوهای انتظامی راهنمایی رانندگی علائم أیین نامه راهنمایی رانندگی تابلوهای آیین نامه علائم و تابلوهای آیین نامه