قواعد گردش و استفاده از چراغ ها


رانندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند که در جـاده هـا از چـراغ راننـدگی (نـور بـالا) استفاده کنند تا بتوانند کلیه اشیا و اشخاص را در فاصله دور ببینند، مگر در موارد زیـر کـه بایـد از چـراغ عبور (نور پایین) استفاده نمایند:

الف- هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از جهت مخـالف حرکـت مـی کنـد. در ایـن صـورت راننده باید از فاصله حداقل 150 متری از چراغ عبور (نور پایین) اسـتفاده نمایـد تـا راننـده طـرف مقابـل بتواند به راحتی و بدون خطر به راه خود ادامه دهد. در عین حال برای جلوگیری از تابش خیره کننده نور به چشم رانندگان دیگر، می توان بر حسب مورد از چراغ های کوچک یا چـراغ هـای مـه شـکن اسـتفاده نمود.

ب- هنگامی که وسیله نقلیه از فاصله نزدیک عقب وسیله نقلیه دیگری کـه درحـال حرکـت اسـت عبور می کند، مگر وقتی که درحال سبقت گرفتن باشد.

برای گردش به راست باید با توجه به سرعت و جهت و موقعیت وسایل نقلیه ای که در جلو و عقب حرکت میکنند با فاصله کافی و مناسب و با استفاده از چراغ راهنما و یا با دادن علامـت، وارد خـط عبور سمت راست شده و به طور کامل از کنار تقاطع بگذرند.

دور زدن در فاصله 150 متری پیچ ها و سربالایی ها و تونل ها که میـدان دیـد کـافی نیست و همچنین از روی خط پر یا ممتد (یک خطه ممتد یا دو خطه ممتد) ممنوع است.

به عقب راندن وسیله نقلیه در آزادراه ها و بزرگراه ها و ورودی و خروجی آنهـا ممنـوع می باشد. در راه های دیگر به هنگام ضرورت، با احتیاط کامل برای پرهیز از وقوع هرگونه حادثـه و بسـته شدن راه عبور وسایل دیگر، مجاز است.