مقررات رانندگی


رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از خط عبـور یـا مسـیر عبـوری سـمت راسـت راه حرکت نمایند، مگر در موارد زیر:

الف- هنگام سبقت گرفتن از وسیله نقلیه جلو

ب- هنگامی که سمت راست راه به هر علتی بسته شده و امکان عبور نباشد

پ- هنگام گردش به چپ

سرعت مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه به قرار زیر می باشد :

اول- در شهرها و مناطق مسکونی

الف- معابر شریانی درجه یک:

آزادراه ها حداقل 70 و حداکثر 125 کیلومتر در ساعت

بزرگراه ها حداکثر 100 در ساعت

ب- معابر شریانی درجه دو:

خیابان های شریانی اصلی حداکثر 60 کیلومتر در ساعت

خیابان های شریانی فرعی حداکثر 50 کیلومتر در ساعت

پ- معابر محلی :

در این معابر و میدان ها حداکثر 30 کیلومتر در ساعت

دوم- در راه های بیرون شهر و مناطق غیر مسکونی

الف- آزادراه ها- حداقل70 و حداکثر 125کیلومتر در ساعت

ب- بزرگراه ها- حداکثر 115کیلومتر در ساعت

پ- جاده ها- روزها حداکثر 100 و شب ها حداکثر 90 کیلومتر در ساعت

سبقت گرفتن در موارد زیر ممنوع است:

الف- در سرپیچ های تند و سربالایی که میدان دید راننده کم است.

ب- از 50 متر مانده به پیچها تا 50 متر پس از آن یا در تقاطع راهها یا درتقاطع راه آهن،مگـر آنکه به وسیله علایم، سبقت مجاز شناخته شده باشد .

پ- هنگامی که روشنایی و میدان دید به هر علت کافی نباشد.

ت- سبقت از وسیله نقلیه ای که خود در حال سبقت گرفتن است، مگر در راهی که به دلیل وجود سه خط عبور یا بیشتر، این عمل مجاز باشد .

ث- برای اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری

ج- از 100 متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آنها، مگر آنکه به وسیله علایـم، سـبقت مجاز شناخته شده باشد.