توقف


هیچ راننده ای مجاز نیست وسیله نقلیه ای را که موتور آن روشن است حتی در محـل مجاز متوقف سازد و خود از آن پیاده و دور گردد.

در معابر شیب دار پس از توقـف، راننـدگان بایـد چـرخ های جلو وسیله نقلیه را به سمت کناره راه بپیچانند و سپس با رعایت دیگر نکات ایمنی، موتور را خاموش و پیاده شوند، مگر در راه هایی که کناره آنها منتهی به پرتگاه باشد.

رانندگان وسایل نقلیه در موارد زیر موظفند به ترتیبی که مقرر می شود توقف نمایند:

الف- هنگام برخورد با وسایل نقلیه امدادی که دستگاه های آگاه سازی شنیداری یا دیداری خود را
به کار انداخته باشند تا حد امکان وسیله نقلیه را در مسیر مجاز خود به سمت راسـت راه هـدایت و راه را برای آنها باز کنند و در صورت لزوم تا گذشتن وسایل نقلیه امدادی متوقف شوند.

ب- پیش از ورود به تقاطعی که علایم یا مامور راهنمایی و رانندگی ندارند، باید بایسـتند و سـپس با احتیاط کامل از تقاطع بگذرند.

پ- پیش از رسیدن به گذرگاه پیاده و در صورت حضور یا عبور اشخاص باید وسیله نقلیـه خـود را
متوقف سازند و همچنین با دادن علامت رانندگان پشت سر را نیز به توقف دعوت نمایند تـا پیادگـان بـا آرامش عبور کنند.

ت- هنگام برخورد با اتومبیل های مدارس که برای سوار و پیاده کردن دانش آموزان درحال توقـف
میباشند، توقف نمایند تا دانش آموزان با ایمنی کامل از عرض راه عبور کنند .

ث- در تقاطع های همسطح راه آهن و یا راه آهن شهری، هنگامی که علایم الکتریکی یا مکـانیکی
یا پرچم قرمز یا سوت قطار نزدیک شدن آن را اعلام می دارد یا دروازه عبور بسته شـده یـا درحـال بـاز و بسته شدن است و یا مسیر عبوری از روی ریل متراکم باشد، بایـد لااقـل در 5 متـری علامـت یـا دروازه توقف کامل کنند تا قطار بگذرد و تقاطع برای عبور آزاد گردد.

ایستادن یا توقف وسایل نقلیه در محل های زیر ممنوع است:

الف- پیاده رو و گذرگاه پیاده.

ب- مقابل ورودی خیابان ها و جاده ها و کوچه ها یا ورودی و خروجی اتومبیل رو ساختمان ها.

پ- داخل تقاطع.

ت- در فاصله 15 متری میدان یا تقاطع یا سه راه ها یا تقاطع راه آهن.

ث- در فاصله 15 متری شیرهای آب آتش نشانی و شیرهای آب نصب شده در راه ها.

ج- در فاصله 15 متری اطراف چراغ های راهنمایی و رانندگی و یا محل هـایی کـه توقـف وسـایل نقلیه مانع دید علایم راهنمایی و رانندگی بشود.

چ- از ابتدا تا انتهای پیچ ها.

ح- در فاصله 15 متری ورودی و یا خروخی مراکز آتش نشانی، پلیس و بیمارستانها و فوریت هـای پزشکی.

خ- کنار وسایل نقلیه ای که خود متوقف میباشند )توقف دوبله(.

د- روی پل ها و درون تونل ها و معابر در ارتفاع.

ذ- در خیابان هایی که پیاده رو آن قابل عبور نبوده و پیادگان مجبورند از بخشی از سواره رو عبـور کنند.

ر- در ایستگاه های وسایل نقلیه همگانی و حریم آنها که با علایـم راهنمـایی و راننـدگی مشـخص است.

ز- در محل هایی که علایم راهنمایی و رانندگی مانند تابلوهای توقف ممنوع و یا ایستادن ممنوع و یا خط کشی های شطرنجی در سطح تقاطع و یا معابر نیز دلالت بر ممنوعیت توقف نماید.

ژ- در هر نقطه از معابر در حال تعمیر، شستشو و تعـویض روغـن و نیـز در طـول مسـیرهای ویـژه اتوبوس و دوچرخه و همچنین در طول مسیر و خط های عبور آزادراه ها.

س- در جاهایی که دستگاه توقف سنج نصب شده و یا توقف بـا کـارت پـارک یـا انـواع دیگر تجهیزات توقف سنج با علایم مشخص کننده، مجاز میباشد، به علت پرداخت نکردن هزینه توقـف و یا نداشتن کارت پارک مجاز و یا پایان زمان توقف.