دکتر رانندگی

لوگوی دکتر رانندگی :نمونه سوالات آیین نامه

قبولی در امتحان عملی ( شهری ) رانندگی - قسمت دوم

در ادامه پست قبل که در رابطه با تکنیک ها و نکاتی برای رانندگی بهتر و قبولی در آزمون شهری تحت عنوان قبولی در امتحان عملی ( شهری ) رانندگی - قسمت اول بود قسمت دوم آن را با هم مرور میکنیم .

تنظیم سرعت در دنده عقب :

سرعت ماشین در دنده عقب به وسیله کلاج تنظیم می شود به این صورت که هنگام دنده عقب بایستی با نگهداشتن کلاج در نقطه حرکت از شتاب گرفتن ماشین جلوگیری کنیم.

بدلیل اینکه اگر در دنده عقب شتاب ماشین زیاد شود کنترل ماشین از دست راننده خارج می شود و ماشین به چپ و راست منحرف خواهد شد.

بنابراین یک راننده خوب با پایین آوردن کلاج در دنده عقب از سرعت ماشین کاسته و کنترل ماشین را به آسانی بدست خواهد گرفت.

تنظیم فاصله عرضی در حال حرکت رو به عقب یا همان دنده عقب حرکت کردن :

ماشین را به حالت موازی با جدول نگه داشته با دست چپ وسط فرمان را می گیریم که جهت تنظیم نباید دستمان از وسط بالای فرمان جا به جا شود و یا در صورت جا به جا شدن حد نصاب آن دستمان باشد و بدانیم که چقدر باید برگردد. برای اینکه در حال حرکت رو به عقب نباید جلو را نگاه کرد و دنده را در حالت دنده عقب گذاشته، راهنمای سمت راست برای حرکت رو به عقب و با نگاه کردن رو به عقب، با این حالت که دست راست را پشت صندلی شاگرد گذاشته و سر و گردن را برمی گردانیم و از بین دو صندلی جلو، عقب را نگاه می کنیم و با چراغ استپ موجود در شیشه ی عقب با یکی از این دو حالت تنظیم می کنیم :

۱) یا اینکه کل چراغ سوار بر پیاده رو شود؛ لبه ی سمت راست چراغ از زاویه دید راننده مماس با لبه ی پایین جدول همان محل برخورد جاده و جدول.

۲) یا آنکه لبه ی سمت چپ از زاویه ی دید راننده مماس با لبه ی پایین جدول قرار گیرد و چراغ سوار بر جاده باشد.

نکته :

تنظیم در حال حرکت: اگر چراغ سوار بر پیاده رو شود فاصله کم می شود و باید به سمت چپ یا جاده فرمان را دور دهیم و اگر چراغ وسط جاده شود فاصله زیاد می شود که در این صورت باید به سمت راست فرمان را دور بدهیم یا همان سمت جدول.

سرعت حرکت رو به عقب با کلاج تنظیم می شود؛ به این صورت که کلاج را بیشتر آزاده کرده تا سرعت کمی بالا رود کلاج را فشار می دهیم سرعت کم می شود که در حال حرکت رو به عقب حتما باید سرعت حرکت کم باشد.

دور یک فرمان :

در خیابانی که عرض آن زیاد است اتفاق می افتد. راهنمای سمت راست را می زنیم و ماشین را به کناره سمت راست خیابان هدایت می کنیم و با فاصله ی عرضی مناسب که نیم متر می باشد ایست کرده، راهنمای چپ را زده کمی به سمت چپ حرکت کرده و ایست می کنیم؛ تا ایست خروج از پارک انجام داده باشیم و سر را برمی گردانیم و عقب سمت چپ را نگاه می کنیم. بعد از حصول اطمینان در حال دور دادن به چپ حرکت می کنیم و چنانچه وسیله ای از سمت راست وجود نداشت به حرکت خود ادامه می دهیم و اگر ماشین بود ایست کرده، بعد از رعایت حق تقدم حرکت می کنیم و در مسیر سمت راست به حرکت خود ادامه می دهیم.

دور دو فرمان :

در خیابانی که عرض آنها کمتر است صورت می گیرد؛ به این طریق که کنار سمت راست خیابان با فاصله مناسب ایست کرده راهنمای سمت چپ را زده و با دنده ی 1 و برگرداندن سر و گردن به عقب سمت چپ جهت اطمینان آرام حرکت کرده و فرمان را به سرعت به سمت چپ دور می دهیم تا جایی حرکت کرده که آینه بغل سمت چپ سوار بر پیاده رو شود و آینه سمت راست به موازات جدول قرار گیرد؛ ایست کرده و با دنده ی عقب و راهنمای سمت راست، آرام آرام حرکت کرده و فرمان را به سرعت به سمت راست برمی گردانیم و تا جایی که جاده ی جلو را به شکل مثلث و آیینه سمت راست به موازات وسط خیابان که شد ایست کرده مجددا راهنمای سمت چپ، دنده ی 1 و با حرکت رو به جلو به سرعت فرمان را به سمت چپ دور می دهیم و در مسیر سمت راست خیابان به حرکت خود ادامه می دهیم.

پارک دوبل :

الف) ابتدا کنار ماشین پارک شده در خیابان با فاصله ی مناسب که نیم مترمی باشد ایست کرده به صورتی که فرمان و ماشین به موازات ماشین کنار خیابان باشد، آرام آرام رو به عقب با راهنمای سمت راست شروع به حرکت می کنیم تا جایی که آخرین گوشه ی ماشین کنار خیابان، رو به رو یا به موازات وسط سه گوش ماشین ما شود، در این حالت فرمان را به سرعت و کامل به سمت راست دور می دهیم و عقب عقب می رویم تا....

ب) تا جایی که گوشه ی ماشین پارک شده کنار خیابان وسط درب شاگرد که رسید فرمان را به سمت چپ در حال حرکت آرام، سریع دور می دهیم تا جایی که ماشین ما پشت ماشین پارک شده، پارک شود طوری که پلاک ماشین جلویی وسط داشبورت ماشین ما قرار گیرد و اگر ماشین جلویی سواری باشد، نباید چرخهای عقب آن را ببینیم؛ پارک دوبل ما عالی می باشد.

ج) عقب رفتن: در این حالت فرمان را به سمت راست 2 دور داده که چرخهای چرخیده به سمت چپ به حالت عادی برگردانده یعنی صاف شوند و با تنظیم فاصله رو به عقب حرکت می کنیم.

د) خروج از پارک دوبل و تنظیم با ماشین کنار خیابان: با راهنمای سمت چپ تا جایی حرکت می کنیم که نوک سمت راست ماشین ما وقتی پشت نوک عقب سمت چپ ماشین جلویی رسید، ایست کرده نگاه به پشت سرمی کنیم، وقتی اطمینان پیدا کردیم وسیله ای نیست با حرکت رو به جلو به صورت آرام آرام تا جایی که جلوی ماشین ما از پشت ماشین کنار خیابان رد کند، در این حالت فرمان را به سمت راست دور می دهیم.

وقتی که جلوی ماشین به موازات ماشین کنار خیابان شد، فرمان را جهت عکس حرکت ماشین دور می دهیم تا تنظیم شود.

در صورتی که در این روش از پارک دوبل، ماشین ما به هر دلیل، کج و یا با فاصله زیاد کنار ماشین کنار خیابان پارک شد، مرحله ی اول همان وسط سه گوش باشد ولی در مرحله دوم به 1/3 اول درب شاگرد که رسید، فرمان را به سمت چپ دور می دهیم و در پارک جای گیری می کنیم.

نکته :

در صورتی که در پارک دوبل ماشین ما با ماشین کنار خیابان فاصله آن زیاد باشد یا شکل جلوی آن مایل به راست باشد یا مایل به چپ باشد در مرحله اول همان آخرین گوشه ی ماشین کنار خیابان را روبروی وسط سه گوش خود قرار داده و به سمت راست کامل در حال حرکت آرام، سریع دور می دهیم تا آخرین گوشه ی ماشین کنار خیابان به ۱/۳ درب شاگرد که رسید فرمان را به چپ دور می دهیم اما در صورتی که فاصله کم باشد همان وسط سه گوش و وسط درب شاگرد اقدام به دور دادن فرمان می کنیم .

اگر ماشین کنار خیابان از جدول فاصله زیاد داشته باشد مرحله اول را همان رو به روی وسط سه گوش که شد به سمت راست دور می دهیم و برای مرحله دوم از 3/3 درب شاگرد (در راستای دستگیره ای که در را باز می کند.) به سمت چپ دور می دهیم که فاصله کمتر شود.

اگر ماشین کنار خیابان از جدول فاصله کمی داشته باشد مرحله اول را همان رو به روی وسط سه گوش که شد به سمت راست دور می دهیم و برای مرحله ی دوم از یک سوم ۱/۳ درب شاگرد به چپ دور می دهیم که فاصله زیادتر شود.

نکته :

دوبل با ماشین که سه گوش شیشه ندارد : مرحله ی اول همان جایی که آخرین گوشه ی ماشین پارک شده دقیقا پشت ستون عقب سمت راست ماشین ما که شد فرمان را یک دور به سمت راست دور می دهیم و تا جایی عقب می رویم که پلاک ماشین کنار خیابان دقیقا پشت آیینه سمت راست ماشین ما که شد فرمان را به چپ برمی گردانیم.

پارک ال :

الف) ابتدا کنار خیابان با فاصله ی مناسب که بیشتر از نیم متر و در فاصله ی طولی مناسب که چند متر بعد از تقاطع است، ایست کرده، با دنده عقب و راهنمای سمت راست آرام حرکت کرده تا جایی که اولین گوشه ی سه گوش به موازات خط ممتد جدول بشود؛ یا اینکه گوشه قبل از نوار مشکی بین سه گوش و شیشه ی درب عقب، در یک خط اوریب بیافتد؛ مماس بر سر جدولی که بعد از قوس شروع می شود، فرمان را در حال حرکت، آرام به سمت راست دور می دهیم تا جایی که ماشین به موازات جدول مورد نظر برسد در این صورت فرمان به سمت راست دور خوده است؛ ایست کرده

ب) برگرداندن بدون حرکت، دو دور به سمت چپ: تا چرخ های دور خورده به سمت راست به حالت عادی خود برگردند و به موازات ماشین درآیند. دست راست را پشت صندلی شاگرد و سرو گردن را از بین صندلی های جلو رو به عقب برگردانده و با چراغ استپ و تنظیم دنده عقب رو به عقب حرکت می کنیم. در این حالت، دست چپ باید وسط فرمان که قبلا به حالت راست برگشته قرار گیرد و انحراف حرکت را با چپ و راست دادن فرمان کنترل می کنیم.

ج) خروج از پارک: با راهنمای سمت چپ، کمی رو به جلو حرکت می کنیم؛ با تغییر جهت فرمان به سمت چپ ایست کرده پشت سر را نگاه می کنیم و رو به جلو حرکت می کنیم؛ وقتی به نبش تقاطع رسیدیم ایست کرده، چپ و راست را نگاه می کنیم و در مسیر مورد نظر با راهنمای مناسب حرکت می کنیم. (یا گردش به چپ یا گردش به راست و یا مستقیم حرکت می کنیم.)

دست فرمان و معکوس دنده :

ابتدا از دنده ۱ تا دنده ۳ با سرعت مناسب که دنده ها راحت جای گیری کنند حرکت کرده و جهت معکوس و نگهداشتن ماشین، با راهنمای سمت راست پا را از گاز برداشته بر روی پدال ترمز می گذاریم، ترمز را فشار می دهیم، با کمی مکث آزاد می کنیم، مجددا ترمز می گیریم، با مکث آزاد می کنیم، همین عمل را یکی دو بار دیگر تکرار می کنیم تا سرعت حرکت مناسب دنده ی ۲ شود که همزمان فاصله ی عرضی با جدول یا کنار خیابان را تنظیم کرده باشیم؛ قبل از ایست کامل و زمانی که به سرعت مجاز دنده ۲ رسیدیم دنده را در حالت ۲ قرار داده، بعد از آن ایست کرده و در صورت نیاز دنده را در حالت دنده ۱ قرار می دهیم.

ادامه ی نکات و تکنیک های عملی رانندگی را در ادامه خواهیم داشت. توصیه میشود برای موفقیت در آزمون آیین نامه با مطالب مرتبط :
اشتباهات رایج هنرجویان در امتحان عملی رانندگی - قسمت اول
اشتباهات رایح هنرجویان در امتحان شهری ( عملی ) رانندگی - قسمت دوم
قبولی در امتحان عملی ( شهری ) رانندگی - قسمت اول

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی کالیفرنیا برای افراد پارسی زبان که در کالیفرنیا آمریکا زندگی می کنند هم اکنون برای شما گرداوری کرده ایم .
خیلی از هموطنان عزیزمان در کالیفرنیا آمریکا درخواست نمونه ...

ادامه مطلب

سوالات آزمون اصلی آیین نامه 96 و سوالات فنی با جواب

تعدادی از سوالات آزمون اصلی آیین نامه با جواب را در اینجا آورده ایم .
فراموش نکنید که برای قبولی در آزمون اصلی آیین نامه باید هر چه بیشتر نمونه سوالات آیین نامه اصلی با جواب را حل کنید .
آزمون اصلی آیین نامه که شامل ...

ادامه مطلب

نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر

نمونه سوالات آزمون آیین نامه افسر در واقع سوالات امتحانی آیین نامه اصلی راهنمایی و رانندگی است که از متقاضیان گواهی نامه پایه ۳ گرفته می شود . نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی تاثیر به سزا...

ادامه مطلب

کاهش استرس در هنگام آزمون عملی یا شهری رانندگی

آیا تا بحال تجربه امتحان عملی رانندگی در حضور افسر راهنمایی و رانندگی را داشته اید ؟ خیلی از هنرآموزان و متقاضیان گواهینامه رانندگی در هنگام امتحان عملی رانندگی استرس دارند و همین استرس باعث میشود در آزمون شهری مردود شوند ...

ادامه مطلب

دانلود سوالات آزمون آیین نامه اصلی دانلود سوالات آزمون آیین نامه مقدماتی